Peraturan untuk menggunakan perkhidmatan AiPassportPhotos

§ 1. Peruntukan am

1. Terma dan Syarat ini ("Terma dan Syarat") mengawal penggunaan tapak web anda yang boleh diakses di aipassportphotos.com (selepas ini "Laman Web") dan melalui aplikasi mudah alih khusus ("Aplikasi Mudah Alih").

2. Pengguna, dalam pengertian Syarat Penggunaan, ialah mana-mana orang yang melawat atau menggunakan Perkhidmatan melalui pelayar web atau melalui Aplikasi Mudah Alih Pembekal Perkhidmatan ("Pengguna").

3. Perniagaan Pembekal Perkhidmatan adalah untuk menyediakan kepada Pengguna tawaran Pembekal Perkhidmatan dan untuk membolehkan Pengguna mengambil, membeli dan memuat turun foto ("Perkhidmatan") untuk dokumen rasmi dalam bentuk digital ("Produk").

4. Penyediaan tawaran kepada Pengguna oleh Pembekal melalui Aplikasi Mudah Alih adalah percuma. Khususnya, hanya memuat turun Aplikasi Mudah Alih dan menyemak imbas melalui tawaran Pembekal Perkhidmatan tidak dikenakan bayaran. Tawaran Pembekal Perkhidmatan mungkin tertakluk kepada perubahan. Kos yang ditanggung oleh Pengguna adalah berkaitan dengan pembelian Produk.

§ 2. Syarat Penggunaan Pengguna

1. Perkhidmatan ini bertujuan untuk mereka yang berumur lebih dari 16 tahun. Oleh itu, Pembekal Perkhidmatan tidak memproses data peribadi kanak-kanak di bawah umur 16 tahun dengan sengaja.

2. Pengguna bersetuju untuk mengesahkan imejnya sendiri di Laman Web.

3. Pengguna bertanggungjawab untuk berunding dengan undang-undang HK.

4. Untuk menggunakan Perkhidmatan, Pengguna perlu mempunyai peranti yang membenarkan akses kepada Internet, termasuk program untuk menyemak imbas sumbernya yang menerima kuki. Akses kepada Laman Web juga boleh dilakukan melalui Aplikasi Mudah Alih. Untuk menggunakan Aplikasi Mudah Alih, anda perlu menggunakan peranti mudah alih yang berfungsi dalam sistem pengendalian Android 6.0+ atau iOS 9+.

§ 3. Kuasa dan tanggungjawab Pembekal Perkhidmatan

1. Pembekal Perkhidmatan bertanggungjawab untuk menyediakan Pengguna dengan Produk yang bebas daripada kecacatan dan sesuai untuk kegunaan yang dimaksudkan.

2. Pembekal Perkhidmatan tidak bertanggungjawab untuk penyediaan Perkhidmatan yang tidak berprestasi atau tidak wajar jika ia disebabkan oleh keadaan di luar kawalan Pembekal Perkhidmatan, yang mana Pembekal Perkhidmatan tidak bertanggungjawab, khususnya akibat daripada tindakan atau peninggalan operator telekomunikasi, pembekal pautan telekomunikasi atau elektrik.

3. Pembekal Perkhidmatan tidak bertanggungjawab ke atas kandungan yang dimuat naik, disimpan atau dihantar ke Perkhidmatan sebagai sebahagian daripada penggunaan Perkhidmatan oleh Pengguna.

§ 4. Kesimpulan kontrak perkhidmatan

1. Kontrak untuk penyediaan Perkhidmatan antara Pembekal Perkhidmatan dan Pengguna ("Kontrak") tidak boleh dibuat tanpa penerimaan Terma dan Syarat ini daripada Laman Web atau daripada item Aplikasi Mudah Alih.

2. Keengganan untuk menerima Terma dan Syarat akan mengakibatkan Perjanjian tidak dimuktamadkan. Pembekal Perkhidmatan boleh menolak untuk memberikan Perkhidmatan kepada Pengguna tertentu hanya dalam kes keengganan untuk menerima Terma dan Syarat.

§ 5. Pembelian & Pembayaran

Sesiapa yang melanggan Perkhidmatan atau sesiapa sahaja yang telah membenarkan atau menyebabkan orang lain membuat langganan bagi pihak mereka dianggap telah bersetuju dan menerima liabiliti untuk pembayaran di bawah Pelan Berbayar tersebut.

Pengguna mesti memastikan semua data pengebilan lengkap dan tepat (seperti nombor pesanan, nombor kad kredit atau tarikh tamat tempoh kad kredit) dan mesti segera memberitahu AiPassportPhotos jika kaedah pembayaran telah berubah (contohnya, untuk kehilangan atau kecurian) atau jika Pengguna menyedari kemungkinan pelanggaran keselamatan, seperti pendedahan yang tidak dibenarkan atau penggunaan nama atau kata laluan. Jika Pengguna gagal memberikan mana-mana maklumat di atas, Pengguna bersetuju bahawa AiPassportPhotos boleh terus mengenakan bayaran untuk sebarang penggunaan Perkhidmatan melainkan Pengguna telah menamatkan Perjanjian seperti yang dinyatakan di sini.

Semua jumlah yang perlu dibayar kepada AiPassportPhotos di bawah ini hendaklah dibayar sepenuhnya, tanpa menolak atau membenarkan potongan sebarang penukaran mata wang, pindahan kawat, kiriman wang, cukai terpakai atau caj lain yang berkaitan dengan pembayaran.

Pembayaran Perkhidmatan hendaklah dibuat sebelum bermulanya Tempoh Langganan.

Jika Pelan Berbayar anda melibatkan bayaran berulang bagi yuran, melainkan anda memaklumkan kami sebelum caj yang anda mahu batalkan atau tidak mahu memperbaharui langganan anda secara automatik, anda faham ia akan diteruskan secara automatik dan anda membenarkan kami (tanpa notis kepada anda, melainkan dikehendaki oleh undang-undang yang terpakai) untuk mengutip yuran yang dikenakan pada masa itu dan sebarang cukai menggunakan mana-mana kad kredit yang kami ada dalam rekod untuk anda.

Anda dengan ini membenarkan Perkhidmatan untuk mengenakan caj kepada akaun anda yang ditetapkan, berkaitan dengan Perkhidmatan yang anda pilih, dan anda bersetuju untuk membayar semua yuran tersebut mengikut TOU.

Jika instrumen pembayaran lalai anda ditolak atas sebarang sebab, kami mungkin menafikan akses kepada Pelan Berbayar serta-merta.

Yuran adalah tidak termasuk mana-mana VAT atau cukai lain dan duti awam, kecuali jika AiPassportPhotos telah menyatakan sebaliknya secara jelas. Adalah menjadi tanggungjawab setiap Pengguna untuk memikul semua tugas awam yang berkaitan dengan pembelian Perkhidmatan.

Semua pembayaran dikendalikan oleh gerbang pembayaran pihak ketiga. AiPassportPhotos tidak bertanggungjawab untuk pemprosesan pembayaran Pelanggan dan tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang perkara yang berkaitan dengannya.

Yuran yang dibayar tidak akan dikembalikan. Jika Perjanjian atau Pelan Berbayar atau Pelan Pelayan ditamatkan atau diubah dalam tempoh pengebilan tertentu, Pengguna tidak berhak mendapat sebarang bayaran balik mengenai tempoh pengebilan tersebut. Di samping itu, bayaran yang dibuat untuk tempoh pengebilan masa hadapan tidak akan dikembalikan melainkan Pihak-Pihak bersetuju secara jelas sebaliknya.

Anda memahami bahawa pemberhentian penggunaan Perkhidmatan tidak akan memberi anda sebarang bayaran balik. Jika anda tidak menggunakan Perkhidmatan, anda perlu membatalkan langganan mana-mana Pelan Berbayar atau mempunyai sebarang masalah lanjut tentang pembayaran balik, anda boleh menghubungi kami.

§ 6. Aduan

1. Pengguna boleh membuat aduan mengenai penyediaan Perkhidmatan yang dilindungi oleh Terma dan Syarat ini melalui e-mel: support@tinyfrom.com

2. Aduan itu hendaklah termasuk dalam kandungannya: nombor pesanan dan petunjuk sebab aduan itu.

3. Pembekal perkhidmatan akan memproses aduan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan aduan. Pembekal Perkhidmatan akan memaklumkan Pengguna tentang keengganan untuk menerima aduan dan sebabnya dengan menghantar mesej ke alamat e-mel yang diberikan semasa membuat aduan. Jika Pembekal Perkhidmatan tidak menangani aduan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaannya, aduan itu akan dianggap wajar.

4. Sekiranya berlaku pertikaian antara Pembekal Perkhidmatan dan Pengguna mengenai kesahihan enggan menerima aduan, Pengguna berhak menggunakan kaedah luar mahkamah untuk memeriksa aduan dan meneruskan tuntutan. Pengguna boleh menggunakan pengantaraan atau timbang tara dengan menyediakan institusi yang sebelum itu prosiding akan dijalankan dengan bentuk yang sesuai - permintaan untuk pengantaraan atau permintaan untuk timbang tara.

§ 7. Pulangan bonus

1. Sebarang bayaran balik bayaran melebihi harga Produk akan dibuat hanya melalui PayPal atau pemulangan automatik ke akaun.

2. Bayaran balik hanya terpakai kepada foto dengan tujuan yang dinyatakan "cth. gambar yang diperlukan untuk permohonan pasport" dan hanya boleh dilakukan selepas mengemukakan dokumen yang boleh dipercayai yang mengesahkan penolakan foto oleh pihak berkuasa yang berwibawa.

§ 8. Data peribadi

1. Skop pengumpulan, pendedahan dan penggunaan maklumat peribadi anda dan hak anda diterangkan secara terperinci dalam Dasar Privasi, tersedia di Dasar Privasi.

§ 9. Keputusan muktamad

1. Peraturan boleh didapati daripada Perkhidmatan.

2. Pembekal Perkhidmatan berhak untuk menukar syarat. Semua pembelian Produk yang dibuat sebelum tarikh mula berkuat kuasa peraturan baharu dijalankan berdasarkan peraturan yang berkuat kuasa pada tarikh pembelian Produk oleh Pengguna. Perubahan peraturan berkuat kuasa dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerbitan dalam Perkhidmatan.

3. Semua lampiran kepada Peraturan Tatacara merupakan sebahagian daripada Peraturan Prosedur ini.


Nama Syarikat: SyncSoft Technology Limited

Alamat Syarikat: Bilik 1318-19, 13/F, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong.

§ 10. UNDANG-UNDANG YANG MENGELOLA

Terma Penggunaan ini dan sebarang perjanjian berasingan yang kami berikan kepada anda Perkhidmatan akan dikawal oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Australia.