Peraturan untuk menggunakan perkhidmatan AI foto

§ 1. Peruntukan am

1. Terma dan Syarat ini ("Terma dan Syarat") mentadbir penggunaan laman web yang boleh diakses di aipassportphotos.com (selepas ini "Laman Web") dan melalui aplikasi mudah alih khusus ("Aplikasi Mudah Alih").

2. Pengguna, dalam pengertian Terma Penggunaan, adalah mana-mana orang yang melawat atau menggunakan Perkhidmatan melalui pelayar web atau melalui Aplikasi Mudah Alih Penyedia Perkhidmatan ("Pengguna").

3. Perniagaan Penyedia Perkhidmatan adalah untuk menyediakan kepada Pengguna tawaran Pembekal Perkhidmatan dan untuk membolehkan Pengguna mengambil, membeli dan memuat turun foto ("Perkhidmatan") untuk dokumen rasmi dalam bentuk digital ("Produk").

4. Penyediaan tawaran kepada Pengguna oleh Pembekal melalui Aplikasi Mudah Alih adalah percuma. Khususnya, muat turun Aplikasi Mudah Alih semata-mata dan melayari tawaran Penyedia Perkhidmatan tidak tertakluk kepada bayaran. Tawaran Pemberi Perkhidmatan mungkin tertakluk kepada perubahan. Kos yang ditanggung oleh Pengguna adalah berkaitan dengan pembelian Produk.

§ 2. Terma Pengguna Penggunaan

1. Perkhidmatan ini bertujuan untuk mereka yang berumur lebih dari 16 tahun. Oleh itu, Pemberi Perkhidmatan tidak memproses data peribadi kanak-kanak di bawah umur 16 tahun dengan sengaja.

2. Pengguna bersetuju untuk mengesahkan imejnya sendiri di Laman Web.

3. Pengguna wajib berunding dengan undang-undang semasa menggunakan Perkhidmatan, khususnya peruntukan Akta 23 April 1964 - Kanun Sivil (Jurnal Undang-undang 1964 No. 16, perkara 93 seperti yang dipinda).

4. Untuk menggunakan Perkhidmatan, Pengguna perlu mempunyai peranti yang membolehkan akses ke Internet, termasuk program untuk melayari sumbernya menerima kuki. Akses ke Laman Web juga boleh dilakukan melalui Aplikasi Mudah Alih. Untuk menggunakan Aplikasi Mudah Alih, perlu menggunakan peranti mudah alih yang berfungsi dalam sistem operasi Android 6.0+ atau iOS 9+.

§ 3. Kuasa dan tanggungjawab Pemberi Perkhidmatan

1. Pembekal Perkhidmatan wajib menyediakan Pengguna dengan Produk yang bebas daripada kecacatan dan sesuai untuk kegunaan yang dimaksudkan.

2. Pemberi Perkhidmatan tidak bertanggungjawab ke atas penyediaan Perkhidmatan yang tidak berprestasi atau tidak wajar jika ia disebabkan oleh keadaan di luar kawalan Pemberi Perkhidmatan, yang mana Pemberi Perkhidmatan tidak bertanggungjawab, khususnya akibat daripada tindakan atau pengabaian pengendali telekomunikasi, pembekal pautan telekomunikasi atau elektrik.

3. Pemberi Perkhidmatan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan yang dimuat naik, disimpan atau dihantar ke Perkhidmatan sebagai sebahagian daripada penggunaan Perkhidmatan oleh Pengguna.

§ 4. Kesimpulan kontrak perkhidmatan

1. Kontrak untuk penyediaan Perkhidmatan antara Pembekal Perkhidmatan dan Pengguna ("Kontrak") tidak boleh dibuat tanpa menerima Terma dan Syarat ini dari Laman Web atau dari item Aplikasi Mudah Alih.

2. Keengganan untuk menerima Terma dan Syarat akan mengakibatkan ketidak kesimpulan Perjanjian. Pembekal Perkhidmatan boleh menolak untuk menyediakan Perkhidmatan kepada Pengguna tertentu hanya dalam kes keengganan untuk menerima Terma dan Syarat.

§ 5. Pembelian &pembayaran

Sesiapa yang melanggan Perkhidmatan atau sesiapa sahaja yang telah membenarkan atau menyebabkan orang lain membuat langganan bagi pihak mereka dianggap telah bersetuju dan menerima liabiliti untuk pembayaran di bawah Pelan Berbayar tersebut.

Pengguna mesti memastikan semua data pengebilan lengkap dan tepat (seperti nombor pesanan, nombor kad kredit atau tarikh tamat tempoh kad kredit) dan mesti memberitahu Foto AI dengan segera jika kaedah pembayaran telah berubah (contohnya, untuk kehilangan atau kecurian) atau jika Pengguna menyedari kemungkinan pelanggaran keselamatan, seperti pendedahan tanpa kebenaran atau penggunaan nama atau kata laluan. Jika Pengguna gagal memberikan mana-mana maklumat yang disebut di atas, Pengguna bersetuju bahawa Foto AI boleh terus mengenakan bayaran untuk sebarang penggunaan Perkhidmatan melainkan Pengguna telah menamatkan Perjanjian seperti yang dinyatakan di sini.

Semua jumlah wang yang perlu dibayar kepada Foto AI di bawah ini hendaklah dibayar sepenuhnya, tanpa menolak atau membenarkan potongan penukaran mata wang, pindahan kawat, kiriman wang, cukai berkenaan atau caj lain yang berkaitan dengan pembayaran.

Pembayaran Perkhidmatan hendaklah dibuat sebelum permulaan Tempoh Langganan.

Jika Pelan Berbayar anda melibatkan pembayaran yuran berulang, melainkan anda memberitahu kami sebelum caj yang anda ingin batalkan atau tidak mahu memperbaharui langganan anda secara automatik, anda memahami ia akan diteruskan secara automatik dan anda membenarkan kami (tanpa notis kepada anda, melainkan dikehendaki oleh undang-undang yang berkenaan) untuk mengutip yuran yang berkenaan dan sebarang cukai menggunakan mana-mana kad kredit yang kami ada pada rekod untuk anda.

Anda dengan ini membenarkan Perkhidmatan untuk mengenakan bayaran kepada akaun anda yang ditetapkan, berkaitan dengan Perkhidmatan yang anda pilih, dan anda bersetuju untuk membayar semua yuran tersebut mengikut TOU.

Jika instrumen pembayaran lalai anda ditolak atas apa-apa sebab, kami boleh menafikan akses kepada Pelan Berbayar dengan serta-merta.

Yuran tidak termasuk sebarang VAT atau cukai lain dan tugas awam, kecuali di mana AiPassportPhotos telah menyatakan sebaliknya secara jelas. Adalah menjadi tanggungjawab setiap Pengguna untuk menanggung semua tugas awam yang berkaitan dengan pembelian Perkhidmatan.

Semua pembayaran dikendalikan oleh gerbang pembayaran pihak ketiga. Foto AI tidak bertanggungjawab untuk memproses pembayaran Pelanggan dan tidak akan bertanggungjawab untuk apa-apa perkara yang berkaitan dengannya. 

Yuran yang dibayar tidak boleh dikembalikan. Jika Perjanjian atau Pelan Berbayar atau Pelan Pelayan ditamatkan atau diubah semasa tempoh pengebilan tertentu, Pengguna tidak berhak mendapat apa-apa bayaran balik mengenai tempoh pengebilan tersebut. Di samping itu, bayaran yang dibuat untuk tempoh pengebilan masa depan tidak akan dikembalikan melainkan Pihak secara jelas bersetuju sebaliknya.

Anda memahami bahawa pemberhentian penggunaan Perkhidmatan tidak akan memberi anda sebarang bayaran balik. Jika anda tidak menggunakan Perkhidmatan, anda perlu membatalkan langganan ke mana-mana Pelan Berbayar atau mempunyai sebarang masalah lanjut mengenai bayaran balik, anda boleh menghubungi kami.

§ 6. Aduan

1. Pengguna boleh membuat aduan mengenai penyediaan Perkhidmatan yang dilindungi oleh Terma dan Syarat ini melalui e-mel: support@aipassportphotos.com

2. Aduan hendaklah termasuk dalam kandungannya: nombor pesanan dan petunjuk sebab aduan itu.

3. Pemberi perkhidmatan akan memproses aduan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan aduan. Pemberi Perkhidmatan akan memaklumkan pengguna tentang keengganan untuk menerima aduan dan sebabnya dengan menghantar mesej ke alamat e-mel yang disediakan semasa membuat aduan. Jika Pemberi Perkhidmatan tidak menangani aduan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaannya, aduan tersebut akan dianggap wajar.

4. Sekiranya berlaku pertikaian antara Pembekal Perkhidmatan dan Pengguna mengenai kesahihan enggan menerima aduan tersebut, Pengguna mempunyai hak untuk menggunakan kaedah luar mahkamah untuk memeriksa aduan dan mengejar tuntutan. Pengguna boleh menggunakan pengantaraan atau timbang tara dengan menyediakan institusi di mana prosiding akan dijalankan dengan bentuk yang sesuai - permintaan untuk pengantaraan atau permintaan timbang tara.

§ 7. Pulangan bonus

1. Sebarang bayaran balik pembayaran melebihi harga Produk akan dibuat hanya melalui PayPal atau ke akaun yang dipegang di bank Poland.

2. Bayaran balik hanya terpakai kepada foto dengan tujuan yang dinyatakan "cth. foto yang diperlukan untuk permohonan pasport" dan hanya boleh dilakukan apabila terdapat dokumen yang boleh dipercayai yang mengesahkan penolakan foto oleh pihak berkuasa yang berwibawa.

§ 8. Data peribadi

1. Skop pengumpulan, pendedahan dan penggunaan maklumat peribadi anda dan hak anda diterangkan secara terperinci dalam Dasar Privasi, yang terdapat di Dasar Privasi.

§ 9. Keputusan akhir

1. Dalam perkara yang tidak dikawal selia oleh Terma dan Syarat ini, peruntukan undang-undang yang terpakai secara amnya terpakai hendaklah terpakai, termasuk khususnya Kod Sivil, Akta Hak Pengguna, dan Akta Penyediaan Perkhidmatan Elektronik.

2. Peraturan boleh didapati dari Perkhidmatan.

3. Pemberi Perkhidmatan berhak mengubah terma. Semua pembelian Produk yang dibuat sebelum tarikh berkuatkuasanya peraturan baru dijalankan berdasarkan peraturan yang berkuatkuasa pada tarikh pembelian Produk oleh Pengguna. Perubahan peraturan berkuat kuasa dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerbitan dalam Perkhidmatan.

4. Semua lampiran kepada Peraturan Prosedur membentuk sebahagian daripada Peraturan Prosedur ini.