ระเบียบการใช้บริการ AiPassportPhotos

§ 1. บทบัญญัติทั่วไป

1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ("ข้อกำหนดและเงื่อนไข") ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงได้ที่ aipassportphotos.com (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์") และผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือโดยเฉพาะ ("แอปพลิเคชันบนมือถือ")

2. ผู้ใช้ตามความหมายของข้อกำหนดการใช้งานคือบุคคลใดก็ตามที่เยี่ยมชมหรือใช้บริการผ่านเว็บเบราว์เซอร์หรือผ่านแอปพลิเคชันมือถือของผู้ให้บริการ ("ผู้ใช้")

3. ธุรกิจของผู้ให้บริการคือการทำให้ผู้ใช้ได้รับข้อเสนอของผู้ให้บริการ และเพื่อให้ผู้ใช้สามารถถ่าย ซื้อ และดาวน์โหลด ("บริการ") ภาพถ่ายสำหรับเอกสารราชการในรูปแบบดิจิทัล ("ผลิตภัณฑ์")

4. การให้ข้อเสนอแก่ผู้ใช้โดยผู้ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือนั้นไม่มีค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบนมือถือและการเรียกดูข้อเสนอของผู้ให้บริการจะไม่มีค่าธรรมเนียม ข้อเสนอของผู้ให้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยผู้ใช้เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้า


§ 2. ข้อกำหนดการใช้งานของผู้ใช้

1. บริการนี้มีไว้สำหรับผู้ที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป ดังนั้นผู้ให้บริการจึงไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีโดยเจตนา

2. ผู้ใช้ตกลงที่จะตรวจสอบภาพของตนเองบนเว็บไซต์

3. ผู้ใช้มีหน้าที่ต้องปรึกษากับกฎหมายฮ่องกง

4. ในการใช้บริการ ผู้ใช้จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่อนุญาตให้เข้าถึงอินเทอร์เน็ต รวมถึงโปรแกรมสำหรับเรียกดูทรัพยากรที่ยอมรับคุกกี้ การเข้าถึงเว็บไซต์ยังสามารถทำได้ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ ในการใช้แอปพลิเคชันบนมือถือ จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ทำงานในระบบปฏิบัติการ Android 6.0+ หรือ iOS 9+


§ 3. อำนาจและความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ

1. ผู้ให้บริการมีหน้าที่จัดหาผลิตภัณฑ์ให้ผู้ใช้โดยไม่มีข้อบกพร่องและเหมาะสมกับการใช้งานตามวัตถุประสงค์

2. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อการไม่ปฏิบัติตามหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม หากเกิดจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ให้บริการ ซึ่งผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอันเป็นผลมาจากการกระทำหรือการละเว้นของ ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ผู้ให้บริการเชื่อมโยงโทรคมนาคมหรือไฟฟ้า

3. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่อัปโหลด จัดเก็บ หรือส่งไปยังบริการโดยเป็นส่วนหนึ่งของการใช้บริการของผู้ใช้


§ 4. การสรุปสัญญาการบริการ

1. สัญญาการให้บริการระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้ ("สัญญา") ไม่อาจสรุปได้หากไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จากเว็บไซต์หรือจากรายการแอปพลิเคชันบนมือถือ

2. การปฏิเสธที่จะยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขจะส่งผลให้ข้อตกลงไม่ได้ข้อสรุป ผู้ให้บริการอาจปฏิเสธที่จะให้บริการแก่ผู้ใช้ที่กำหนดเฉพาะในกรณีที่ปฏิเสธที่จะยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข


§ 5. การซื้อและการชำระเงิน

ใครก็ตามที่สมัครรับบริการหรือใครก็ตามที่อนุญาตหรือทำให้บุคคลอื่นสมัครสมาชิกในนามของตนจะถือว่าได้ยินยอมและยอมรับความรับผิดสำหรับการชำระเงินภายใต้แผนการชำระเงินดังกล่าว

ผู้ใช้จะต้องเก็บข้อมูลการเรียกเก็บเงินทั้งหมดให้ครบถ้วนและถูกต้อง (เช่น หมายเลขคำสั่งซื้อ หมายเลขบัตรเครดิต หรือวันหมดอายุของบัตรเครดิต) และต้องแจ้งให้ AiPassportPhotos ทราบทันทีหากวิธีการชำระเงินมีการเปลี่ยนแปลง (เช่น การสูญหายหรือถูกขโมย) หรือหากผู้ใช้ทราบ ของการละเมิดความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น เช่น การเปิดเผยหรือการใช้ชื่อหรือรหัสผ่านโดยไม่ได้รับอนุญาต หากผู้ใช้ไม่ให้ข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ใช้ยอมรับว่า AiPassportPhotos อาจเรียกเก็บเงินสำหรับการใช้บริการใดๆ ต่อไป เว้นแต่ผู้ใช้จะยกเลิกข้อตกลงตามที่กำหนดไว้ในที่นี้

จำนวนเงินทั้งหมดที่จ่ายให้กับ AiPassportPhotos ในที่นี้จะต้องชำระเต็มจำนวน โดยไม่หักหรืออนุญาตให้หักการแปลงสกุลเงิน การโอนเงิน การโอนเงิน ภาษีที่เกี่ยวข้อง หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน

การชำระค่าบริการจะต้องดำเนินการก่อนเริ่มระยะเวลาการสมัครสมาชิก

หากแผนการชำระเงินของคุณเกี่ยวข้องกับการชำระค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เว้นแต่คุณจะแจ้งให้เราทราบก่อนที่จะมีการเรียกเก็บเงินว่าคุณต้องการยกเลิกหรือไม่ต้องการต่ออายุการสมัครของคุณโดยอัตโนมัติ คุณเข้าใจว่าการสมัครจะดำเนินต่อไปโดยอัตโนมัติและคุณให้อนุญาตเรา (โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ เว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนด) เพื่อเก็บค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในขณะนั้นและภาษีใด ๆ โดยใช้บัตรเครดิตใด ๆ ที่เรามีบันทึกไว้สำหรับคุณ

คุณอนุญาตให้บริการเรียกเก็บเงินจากบัญชีที่คุณกำหนดซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการที่คุณเลือก และคุณตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวทั้งหมดตาม TOU

หากเครื่องมือการชำระเงินเริ่มต้นของคุณถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราอาจปฏิเสธการเข้าถึงแผนการชำระเงินทันที

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นๆ และอากรสาธารณะ ยกเว้นในกรณีที่ AiPassportPhotos ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในทางตรงกันข้าม ผู้ใช้แต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อบริการ

การชำระเงินทั้งหมดได้รับการจัดการโดยช่องทางการชำระเงินของบุคคลที่สาม AiPassportPhotos จะไม่รับผิดชอบต่อการประมวลผลการชำระเงินของลูกค้า และจะไม่รับผิดชอบต่อเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว

ค่าธรรมเนียมที่ชำระแล้วไม่สามารถขอคืนได้ หากข้อตกลงหรือแผนการชำระเงินหรือแผนเซิร์ฟเวอร์ถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลาการเรียกเก็บเงินหนึ่ง ผู้ใช้จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงินนั้น นอกจากนี้ การชำระเงินสำหรับรอบการเรียกเก็บเงินในอนาคตจะไม่คืนเงิน เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงเป็นอย่างอื่นอย่างชัดเจน

คุณเข้าใจว่าการหยุดใช้บริการจะไม่ทำให้คุณได้รับเงินคืนใดๆ หากคุณไม่ได้ใช้บริการ คุณจะต้องยกเลิกการสมัครสมาชิกแผนชำระเงินใดๆ หรือมีปัญหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคืนเงิน คุณสามารถติดต่อเราได้


§ 6. การร้องเรียน

1. ผู้ใช้สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการที่ครอบคลุมโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ทางอีเมล: support@tinyfrom.com

2. การร้องเรียนควรมีเนื้อหา: หมายเลขคำสั่งซื้อและการระบุเหตุผลของการร้องเรียน

3. ผู้ให้บริการจะดำเนินการเรื่องร้องเรียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงการปฏิเสธไม่รับเรื่องร้องเรียนและเหตุผลโดยส่งข้อความไปยังที่อยู่อีเมลที่ให้ไว้ในการยื่นเรื่องร้องเรียน หากผู้ให้บริการไม่ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับข้อร้องเรียนจะถือว่าข้อร้องเรียนมีความชอบธรรม

4. ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้เกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายในการปฏิเสธที่จะยอมรับข้อร้องเรียน ผู้ใช้มีสิทธิที่จะใช้วิธีการนอกศาลในการตรวจสอบข้อร้องเรียนและดำเนินการเรียกร้อง ผู้ใช้อาจใช้การไกล่เกลี่ยหรืออนุญาโตตุลาการโดยจัดเตรียมสถาบันก่อนที่การดำเนินการจะดำเนินการด้วยแบบฟอร์มที่เหมาะสม - คำร้องขอให้ไกล่เกลี่ยหรือขออนุญาโตตุลาการ


§ 7. ผลตอบแทนโบนัส

1. การคืนเงินสำหรับการชำระเงินที่สูงกว่าราคาผลิตภัณฑ์จะดำเนินการผ่าน PayPal หรือคืนเข้าบัญชีโดยอัตโนมัติเท่านั้น

2. การคืนเงินจะใช้ได้เฉพาะกับภาพถ่ายโดยมีวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ "เช่น ภาพถ่ายที่จำเป็นสำหรับการสมัครหนังสือเดินทาง" และสามารถทำได้เมื่อมีการแสดงเอกสารที่เชื่อถือได้ซึ่งยืนยันการปฏิเสธภาพถ่ายโดยหน่วยงานที่มีอำนาจเท่านั้น


§ 8. ข้อมูลส่วนบุคคล

1. ขอบเขตของการรวบรวม การเปิดเผย และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและสิทธิ์ของคุณมีการอธิบายไว้โดยละเอียดในนโยบายความเป็นส่วนตัว ดูได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัว


§ 9. การตัดสินใจขั้นสุดท้าย

1. มีกฎระเบียบจากบริการ

2. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด การซื้อสินค้าทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนวันที่กฎระเบียบใหม่มีผลบังคับใช้นั้นจะดำเนินการบนพื้นฐานของกฎระเบียบที่บังคับใช้ในวันที่ผู้ใช้ซื้อผลิตภัณฑ์ การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบมีผลใช้บังคับภายใน 14 วันนับจากวันที่ประกาศในบริการ

3. ภาคผนวกทั้งหมดของกฎวิธีปฏิบัติจะเป็นส่วนหนึ่งของกฎวิธีปฏิบัติเหล่านี้


ชื่อบริษัท: SyncSoft Technology Limited

ที่อยู่บริษัท: ห้อง 1318-19, 13/F, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong


§ 10. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้และข้อตกลงแยกต่างหากใด ๆ ที่เราให้บริการแก่คุณจะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของออสเตรเลีย